Gabinet Medycyny Pracy

Po więcej informacji zadzwoń 604-162-860

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o pracy na morzu

Art. 4. 1. Na statku może być zatrudniony marynarz, który w wyniku badania lekarskiego został uznany za zdolnego do pracy na statku.
2. Stan zdrowia marynarza potwierdza orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia, podpisane przez uprawnionego lekarza.                                                                                                   ... 7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz chorób i stanów chorobowych, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy na statku, zakres przeciwwskazań, ograniczeń lub warunków wykonywania pracy na statku,

2) zakres badań lekarskich przeprowadzanych w celu wydania świadectwa zdrowia oraz warunki ich przeprowadzania,

 Lista badań - pierwsze świadectwo zdrowia (kopie lub skany):

Okulista - pełny opis st. narządu wzroku + widzenie zmierzchowe (jeśli wym. na stanowisku)

Stomatolog - opis stanu uzębienia

Morfologia, OB, Retikulocyty

Badanie ogólne i osad moczu

Kreatynina

Glukoza w surowicy

AlAT, AspAT, Bilirubina, GGTP

VDRL, HIV

Badanie kału na nosicielstwo i pasożyty - 3x ( do pracy z żywnością )

RTG płuc (opis do dokumentacji)

EKG

Audiogram (badanie słuchu)

Kobiety: test ciążowy lub zaświadczenie od ginekologa

 Badanie okresowe osoby pracującej na morzu: (jeśli dysponuję poprzednią dokumentacją)

Stomatolog - opis stanu uzębienia

Morfologia, OB, Retikulocyty

Badanie ogólne i osad moczu

Kreatynina

Glukoza

AlAT, AspAT,  Bilirubina, GGTP

VDRL, HIV (zależnie od wywiadu)

RTG płuc (opis) - co 2 lata

EKG

 

Pozostałe badania zależne są od funkcji pełnionych na morzu.  Test na narkotyki w moczu - zależnie od zlecenia Armatora.